Indsamlingstilladelse

Hjem » Indsamlingsnævnet » Indsamlingstilladelse

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingstilladelse

Hjem » Indsamlingsnævnet » Indsamlingstilladelse

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingstilladelse2021-09-15T12:54:12+02:00

Indsamlingstilladelse

I Danmark er der krav om at have en godkendt indsamlingstilladelse for at samle penge ind. Det kan give bødestraf hvis man samler penge ind eller laver en indsamling uden en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet. For at søge om en indsamlingstilladelse, skal du ind på indsamlingsnævnet hjemmeside og udfylde en blanket, samt betale et gebyr på kr. 1.100,- pr. 1 januar 2020. Gebyrene for ansøgning om indsamlingstilladelse reguleres årligt ved årsskiftet. i 2019 var der dog ingen ændring i gebyret for ansøgning om en indsamlingstilladelse for private.

Sagsbehandlingstid

Har nævnet registreret rettidig indbetaling af gebyr og er formålet lovligt, vil information om indsamlingen blive offentliggjort på nævnets hjemmeside indenfor 14 dage eller snarest derefter. Nævnet vil samtidig fremsende en tilladelse til den ansøgte indsamling eller en anerkendelse af orienteriingen af den anmeldte indsamling/af orienteringen.

En ansøgning om tilladelse til indsamling kræver udfyldelse af en 11-punkts blanket som du finder på indsamlingsnævnet hjemmeside. Denne blanket indeholder følgende punkter:

 1. Hvem står for indsamlingen
 2. Kontaktoplysninger på indsamler
 3. Indsamlingens tidrum
 4. Indsamlingsmåde
 5. Indsamlings formål
 6. Indsamlingens område
 7. Indsamlingskonto
 8. Yderligere oplysninger om indsamlingen
 9. Gebyr
 10. Medansvarlig for indsamling
 11. Underskrift

Længere ned på denne side finder du mere dybdegående forklaring og guide til hvordan du sender en ansøgning om tilladelse til en indsamling.

Kræftens bekæmpelse konkurrence

Takster for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger i Danmark

Betalingstaksterne fremgår af indsamlingslovens § 14, stk. 1. Beløbene reguleres årligt pr. 1. januar. Beløbet skal indbetales til Indsamlingsnævnets bankkonto. De bestemmelser der henvises til er indsamlingslovens bestemmelser.

Type indsamling 2019 2020 Ændring
Ansøgning om tilladelse til indsamling (§ 3, stk. 1) 1.100 kr. 1.100 kr. 0 kr.
Orientering fra ikke- anmeldelsespligtige/ansøgningspligtige organisationer (§ 4, stk. 1)- årligt gebyr 3.300 kr. 3.400 kr. + 100 kr.
Ansøgning – 3-årig – landsdækkende husindsamling (§ 5, stk. 3) 49.400 kr. 50.500 kr. + 1.100 kr.
Ansøgning – 3-årig – regional husindsamling (§ 5, stk.3) 24.700 kr. 25.300 kr. + 600 kr.
Ansøgning – enkeltstående husindsamling (§ 5, stk. 3) 16.500 kr. 16.800 kr. + 300 kr.
Ansøgning om landsdækkende gadeindsamling (§ 6, stk. 2) 6.600 kr. 6.700 kr. + 100 kr.
Ansøgning om regional gadeindsamling (§ 6, stk. 2) 3.300 kr. 3.400 kr. + 100 kr.

Sådan søger du en indsamlingstilladelse

Ønsker du at lave din egen indsamling, må du søge om en indsamlingstilladelse. Du må først begynde at samle penge ind, når du har fået en godkendt indsamlingstilladelse. Det anbefales at man venter til sin indsamlingstilladelse fremgår på indsamlingsnævnet hjemmeside under deres liste af godkendte indsamlinger, men det er tilstrækkeligt at kunne dokumenterer at man fået en tilladelse fra indsamlingsnævnet, for at begynde at samle penge ind.

Du kan søge om en indsamlingstilladelse digitalt og sende denne til deres E-mail adresse: indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk eller udskrive og udfylde blanketten du finder på deres hjemmeside i PDF og herefter sende den til indsamlingsnævnet på deres adresse:

 • Indsamlingsnævnet
 • Toldboden 2, 2. sal
 • 8800 Viborg

Krav til ansøgning om tilladelse til indsamling

Når du har fundet frem til blanketten du skal bruge for at ansøge om tilladelse til din indsamling, er der en lang række krav og informationer du må udfylde. Det er en god idé at tage sig god tid til at udfylde sin ansøgning, da der skal betales gebyr for hver ansøgning du sender til indsamlingsnævnet. Det betyder, at hvis din ansøgning afslåes, så vil du skulle betale gebyr for din næste ansøgning også. Man kan aldrig være sikker på at ens ansøgning godkendes, men det er dumt at forhaste denne proces, da det som tidligere beskrevet, kan blive dyrt i længden at betale gebyr for afslåede ansøgninger.

Enhver ansøgning skal bestå af en juridisk person eller en komité bestående af mindst 3 personer.

For at udfylde ansøgningen om tilladelse til indsamling skal du bruge følgende:

1. Hvem står for indsamlingen:

 • Information om juridisk person/organisation/forening/selskab eller fond ol.
 • Vedtægter (kun ved foreninger)
 • Navn på indsamling (hvad du kalder indsamlingen eks. indsamling til nyt fodboldudstyr i brabrand IF)

2. Kontaktoplysninger:

Under punkt 2 skal kontaktoplysninger på indsamlingens kontaktperson udfyldes. Det vil sige, den person som indsamlingsnævnet henvender sig til med svar på ansøgning mm.

 • Navn
 • E-mail (offentliggørelse ved godkendt ansøgning)
 • Adresse

3. Indsamlings tidrum:

I hvilken periode skal indsamlingen foregå, eksempelvis 01-02-2020 til 01-05-2020.

 • Startdato
 • Slutdato

4. Indsamlingsmåde:

På hvilke måder foretages indsamlingen? (Vær opmærksom på, at hus- og gadeindsamlinger kræver særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet)

 • Opstilling af indsamlingsbøsser
 • Hjemmeside/donationsmodul
 • Mobile betalingsløsninger
 • Online indsamlingsplatform (krydses af når du bruger Samlind til din indsamling)
 • Kontooverførsel
 • Salg/auktion
 • Merchandise
 • Postomdeling
 • SMS
 • TV
 • Events
 • Sociale medier
  • Andet (angiv navn på hjemmeside, socialt medie eller indsamlingsplatform)

5. Indsamlingens formål:

Hvad skal de indsamlede penge bruges til?

 • Formål
  • Hvad skal midlerne anvendes til, hvis der indsamles for lidt? (Udfyldes, hvis indsamlingen har et minimumsmål)
  • Hvad skal et eventuelt overskud anvendes til, hvis der indsamles for meget? (Udfyldes, hvis indsamlingen har et maksimumsmål)
  • Hvad skal midlerne anvendes til, hvis formålet ikke kan opfyldes? (Udfyldes, hvis der er risiko for, at indsamlingens formål ikke kan opfyldes)

*Ved indsamling til fordel for en bestemt person angives CPR-nummer på modtageren af de indsamlede midler.

6. Indsamlings område:

Hvor indsamles pengene ind henne? (Ved digitale indsamlinger anses disse som landsdækkende)

7. Indsamlings konto:

Her udfyldes oplysninger for hvor de indsamlede midler sættes ind.

 • Pengeinstitut
 • Reg. nr.
 • Kontonr.
 • Kontoindehavers navn

8. Yderligere oplysninger om indsamling

Har du nogle oplysninger der kan være relevante for indsamlingsnævnet i forhold til gennemgang af din ansøgning, eksempelvis tidligere indsamlinger eller lign. skal dette skrives under yderligere opyslinger om indsamling.

9. Gebyr

Som tidligere beskrevet, så har indsamlingsnævnet et gebyr for gennemgang af din ansøgning om tilladelse til indsamling pålydende kr. 1.100,- pr. 1 januar 2020. Beløbet skal indbetales senest samtidigt som ansøgningen til indsamlingsnævnet på reg. nr. 0216, kontonr. 4069198643. Kopi af kvittering for overførslen skal vedlægges denne ansøgning.

10. Medansvarlig for indsamling:

Her angives en myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne af indsamlingen. Hvis den medansvarlige ikke har et CPR-nummer, anføres fødselsdatoen i feltet. Den medansvarlige kan godt være medlem af komitéen.

11. Underskrift:

Blanketten skal underskrives af en person, der kan stå inde for rigtigheden af oplysningerne i ansøgningen.

Fortegnelse over indsamlinger

Indsamlingsnævnet fører en offentlig tilgængelig fortegnelse over:

 • anmeldte/tilladte indsamlinger og orienteringer
 • indsamlinger anmeldt før den 1. juli 2014
 • tilladte hus- og gadeindsamlinger

Indsamlingsnævnet har ført fortegnelserne siden den 1. juli 2014. Nævnet offentliggør derudover regnskaber/årsregnskaber for indsamlingerne. Indsamlingsnævnet offentliggør som udgangspunkt indsamlingsregnskaber på sin hjemmeside snarest muligt efter modtagelsen af regnskabet. Kun i særlige tilfælde vil et indsendt regnskab ikke umiddelbart blive offentliggjort – f.eks. hvis det indsendte regnskab alene består af kontoudskrifter. Indsamlingsnævnet fører risikobaseret tilsyn og kontrol med modtagne regnskaber. Regnskaber, der offentliggøres, er derfor ikke nødvendigvis gennemgået.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en indsamlingstilladelse?2021-09-22T08:40:31+02:00

Gebyret for behandling af en ansøgning om indsamlingstilladelse er 1.100 kr. pr. 1. januar 2020. Der er ingen garanti for godkendelse af ansøgningen og der skal betales ét gebyr pr. ansøgning.

Go to Top