Lov om indsamlinger2020-01-11T08:00:28+01:00

Lov om indsamlinger

Den lovmæssige konstruktion:

Indsamlingsloven

Indsamlingsloven trådte i kraft den 27. maj 2014, du finder denne på retsinformations hjemmeside

Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er etableret den 15. oktober 2004 ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004.

Retsinformation varetager de redaktionelle opgaver i forbindelse med udgivelse af Lovtidende og er ansvarlig for udgivelsen af Statstidende. Kontoret er endvidere ansvarlig for drift og udvikling af Retsinformations brugersystem og datafangstsystem (Lex Dania klient).

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnets sekretariat hører til Civilstyrelsen. Indsamlingsnævnet sikrer større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger, på en sådan måde at reguleringen på indsamlingsområdet sker på en mere tidssvarende og smidig måde, som tager højde for den teknologiske udvikling.

Indsamlingsnævnet er et kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. juli 2014. Samtidig trådte den nye indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse i kraft. I den forbindelse overtog Indsamlingsnævnet alle sager vedrørende indsamlinger fra politiet. Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Indsamlingsnævnet fører herudover en offentlig tilgængelig liste over indsamlinger og regnskaber på nævnets hjemmeside. Indsamlingsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om ansøgning om tilladelse til foretagelse af hus- og gadeindsamlinger, samt tilladelse til at anvende indsamlede midler til andre formål end oplyst ved anmeldelsen/ansøgningen. Indsamlingsnævnet behandler herudover klager over indsamlingsorganisationernes overtrædelse af god indsamlingsskik.

FAQ

Forklaring på sprog:

Du/dig = Indsamler/donor
Vi = Samlind ApS

____________________

Kan man samle ind til lige, hvad man vil?

Ja, det kan man. Samlind ApS tjekker dog alle indsamlinger, så hvis vi ser indsamlinger som ikke burde godkendes eller ikke følger god indsamlingsskik, så bliver personen der har startet indsamlingen kontaktet med henblik på sletning af indsamlingen. Indsamlingsnævnet kan også alene afvise en indsamling hvis ikke de kan godkende den Hvor længe varer en indsamling?

Det er op til dig. Som indsamler bestemmer man selv indsamlingens varighed – dog max. 100 dage. Må jeg reklamere med min indsamling?

Ja, det må du gerne, du må reklamere alt, det du vil, hvor du vil – jo flere der kender til din indsamling, jo flere donorer modtager du. Skal man oprette profil for at starte en indsamling?

Ja, det skal man. Vi skal vide at indsamlingen, der er startet, er en seriøs indsamling, og at det indsamlede beløb går til den rigtige. Man opretter automatisk en profil ved oprettelse af en indsamling. Skal man opgive personlige oplysninger ved oprettelse af indsamling?

Ja det skal du, og da vi også følger Persondataloven, bliver vi nødt til at have oplysninger ved oprettelsen på dig, og det indsamlingen går til. Skal man oprette en profil for at lave en donation til en indsamling?

Nej, det behøver du ikke. Du kan vælge at skrive dit navn, eller være anonym ved donation samt tilføje en mail-adresse, hvis du ønsker en kvittering. Går det indsamlede beløb ind på indsamlers konto efter indsamlingen er slut?

Ja, indsamlingen går ind på det kontonummer og registreringsnummer, som bliver noteret ved en startet indsamling. Der kan dog gå op til 10 arbejdsdage, men der kommer en kvittering på endt indsamling samt overførsel. Får man en kvittering ved donation?

Ja, du får en kvittering på mail, hvis du ønsker det.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange penge danmarks indsamling 2015?2020-01-25T16:44:34+01:00

I 2015 under Danmarks indsamlingen blev der samlet 100 mio. kroner. ind i kampen mod uretfærdighed.

Hvad står crowdfunding for?2020-01-24T19:39:02+01:00
Hvem er omfatter af hvidvaskningsloven?2020-01-24T19:09:51+01:00
Hvad betyder donation?2020-01-11T13:46:48+01:00

En donation er penge eller varer, der gives for at hjælpe en person eller organisation, eller handlingen med at give dem.

Kan man klage over dårlig indsamlingsskik?2019-12-25T23:13:37+01:00

Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik. For yderligere information om hvordan man klager, klik her. Indsamlingsnævnet kan derudover optage en sag til behandling af egen drift, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.

Hvad er god indsamlingsskik?2019-12-25T23:12:48+01:00

God indsamlingsskik er indsamlingsetiske regler, der skal være med til at give bidragsydere og de personer, som ikke ønsker at yde bidrag, en form for sikkerhed for, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at personer ikke bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag, således at bidragsyderne ikke efterfølgende får grund til at fortryde det. God indsamlingsskik er udtryk for, hvad der bør være sædvanlig handlemåde på området og skal være retningsgivende for den fremgangsmåde og adfærd, som almindeligvis bør følges, så som respekten for bidragsyderens integritet og handlefrihed, offentlighed og åbenhed om formål, organisationens ledelse og økonomi, m.v. Derudover er et ”sundt” og etisk velfungerende indsamlingsmarked befordrende for indsamlingsorganisationernes muligheder og vilkår for at samle ind, ligesom tilliden til organisationerne herved øges. De samme synspunkter gør sig gældende for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer. Indsamlingsnævnets praksis vil med tiden være med til at udbygge og konkretisere indholdet af de generelle principper om god indsamlingsskik.

Hvad koster det at benytte indsamlingsplatformen?2020-03-19T09:59:22+01:00

Det er helt gratis at oprette en indsamling hos os, men vi tager et servicegebyr på 8,75% før pengene udbetales, dette tages fra det total indsamlede beløb.

Hvor mange penge må man donere?2020-01-11T13:42:46+01:00

Der er ikke noget loft for hvor meget du kan donere, vi har dog et loft på 25.000 kr. på betalingskort, så hvis du ønsker at donere mere end 25.000 kr. af gangen, skal du benytte betalingsformen bankoverførsel.

Hvem kan klage?2019-12-25T22:04:50+01:00
  • Bidragsydere.
  • Fysiske og juridiske personer, mod hvem en indsamling eller en hjælpeorganisations hvervnings markedsføring eller aktivitet har været rettet.
  • Andre, der har en retlig interesse i en klages behandling.

Det er ikke et krav, at man har rettet henvendelse til den indsamler/hjælpeorganisation, man ønsker at klage over, før man klager til Indsamlingsnævnet.

Hvad kan der klages over?2019-12-25T22:02:41+01:00

Indsamlingsnævnet kan behandle spørgsmål om, hvorvidt god indsamlingsskik er overtrådt. Dette gælder både i forhold til en indsamler og i forhold til en hjælpeorganisations hvervning af medlemmer. Indsamlingsloven giver ikke nogen beskrivelse af, hvad god indsamlingsskik er. I hver enkelt sag foretager Indsamlingsnævnet derfor et skøn med udgangspunkt i retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Hvad koster en indsamlingstilladelse?2019-12-25T22:00:39+01:00

Gebyret for behandling af en ansøgning om indsamlingstilladelse er 1.100 kr. pr. 1. januar 2020. Der er ingen garanti for godkendelse af ansøgningen og der skal betales ét gebyr pr. ansøgning.

Hvad er indsamlingsnævnet?2019-12-25T23:05:08+01:00

Indsamlingsnævnet er en instans som blev etableret i forbindelse med oprettelsen af indsamlingsloven i 2014 og har til formål at varetage, håndhæve og kontrollere gældende love og regler der står beskrevet i indsamlingsloven.

Hvor lang tid tager det få en indsamlingstilladelse?2019-12-25T23:05:14+01:00

Det er forskelligt hvor langt tid det tager at få en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet, de arbejder efter tilstræbende sagsbehandlingstider. En ansøgning om indsamlingstilladelse indebærer:

  • Bekræftelse på anmeldelse og offentliggørelse på hjemmesiden
  • Behandling af ansøgning og offentliggørelse på hjemmesiden

Og har en tilstræbt sagsbehandlingtid på 14 dage.

Skal en indsamling godkendes/anmeldes?2019-12-25T20:44:12+01:00

Ja, i Danmark skal alle indsamlinger godkendes igennem Indsamlingsnævnet hvorefter du får en indsamlingstilladelse og kan starte din indsamling.

Hvad koster det at lave en indsamling?2019-12-25T23:05:18+01:00

Det er helt gratis at benytte vores hjemmeside til at lave en indsamling, du skal dog have en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet.

Du skal dog betale et fast beløb på mellem kr. 1.100,- til 50.500,- afhængig af hvilken type indsamling du vil lave. Er der tale om en ansøgning til en indsamling, er gebyret fra 2020 på kr. 1.100,-

Kan jeg donere penge som virksomhed?2019-12-25T23:05:21+01:00

Ja, du har samme muligheder for at donere penge som virksomhed, som en privatperson har.

Hvor mange donationer kan man lave?2019-12-25T23:05:23+01:00

Der er ikke noget loft på antal indsamlinger, du kan donere til.

Hvor mange indsamlinger kan man oprette?2019-12-25T23:05:26+01:00

Du kan oprette lige så mange indsamlinger du vil, så længe du overholder gældende love og regler fra indsamlingsnævnet.

Kan man afbryde en igangværende indsamling?2019-12-25T14:09:49+01:00

Ja, personen der har oprettet indsamlingen kan lukke indsamlingen til enhver tid. Kontakt info@samlind.dk

Er der et min. eller max. beløb man kan indsamle?2019-12-25T14:08:47+01:00

Nej, det er der ikke. Man får udbetalt det indsamlede beløb uanset hvor småt eller stort det er.

Kan jeg donere anonymt?2019-12-25T17:51:31+01:00

Ja det kan du, du skal bare sætte et hak i “Jeg ønsker at bidrage anonymt” boksen ved indbetalings vinduet, så videregiver vi ikke dine oplysninger. Dog skal Samlind bruge dine oplysninger, pga., regler ang. hvidvaskningsloven.

Go to Top